REGULAMIN REZERWACYJNY

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Posiadłości „Basen Przesieka” i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zapłatę połowy lub całości wartości rezerwowanego pobytu w Posiadłości na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jak również poprzez korzystanie z usług Posiadłości „Basen Przesieka”. Dokonując wyżej wymienionych czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Posiadłości „Basen Przesieka”. 
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Posiadłości „Basen Przesieka”, a także na stronie internetowej Posiadłości „Basen Przesieka”.

 

§2 DOBA W POSIADŁOŚCI

 1. Posiadłość „Basen Przesieka” wynajmowana jest na doby. W określonych okresach roku Posiadłość „Basen Przesieka” wynajmowana jest wyłącznie na tygodnie.
 2. Doba trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego.
 3. Prośbę o przedłużenie doby Gość powinien zgłosić pod numerem telefonu +48 608 545 100 jak najszybciej. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku rezerwacji Posiadłości przez innego Gościa lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego Regulaminu Rezerwacyjnego lub Regulaminu Porządkowego.
 4. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa bez podawania przyczyny.
 5. Gość chcący przedłużyć swój pobyt w Posiadłości „Basen Przesieka” zobowiązany jest po uzyskaniu zgody właściciela Posiadłości na przedłużenie pobytu do natychmiastowej płatności całości należności za kolejne doby przedłużonego pobytu przelewem lub gotówką na ręce Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” lub wskazanej przez Właściciela osoby trzeciej, pod rygorem odmowy przedłużenia pobytu i obowiązku opuszczenia Posiadłości „Basen Przesieka” w pierwotnej dacie zakończenia pobytu.

 

§3 REZERWACJA

 1. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Rezerwacyjny lub Regulamin Porządkowy obowiązujący na terenie Posiadłości „Basen Przesieka”,
  w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Posiadłości lub niestosowne zachowanie.
 2. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa wpłaty w wysokości połowy lub całości całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciągu 5 (pięć) dni od dnia wysłania przez Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” wiadomości e-mail zawierającej dane do przelewu oraz informacji o wysokości należności koniecznej do dokonania prawnie wiążącej rezerwacji. Decyzja o wysokości kwoty koniecznej do wpłaty celem dokonania prawnie wiążącej rezerwacji (połowa lub całość) należy każdorazowo do Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka”. W razie, gdy zgodnie z decyzją Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” Gość dokonuje wpłaty połowy wartości rezerwowanego pobytu w momencie dokonywania rezerwacji, Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” wskazuje drogą mailową wiążący termin zapłaty drugiej części wartości rezerwowanego pobytu.
 3. Brak zapłaty połowy lub całości wartości rezerwowanego pobytu, w zależności od wskazanego przez Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” sposobu płatności, w terminach wynikających z niniejszego Regulaminu lub w terminach wskazanych przez Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” w wiadomości e-mail jest jednoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
 4. Wpłata należności z tytułu rezerwacji pobytu powinna być uiszczona na rzecz Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” w formie przelewu bankowego na numer rachunku bankowego MAKSYMALISTKA Myśliwiec Aneta ul. Wiejska 44, 47-246 Goszyce nr konta 06 1140 2004 0000 3502 7514 7494.
 5. Przy rezerwacji pobytu w Posiadłości „Basen Przesieka” Gość zobowiązany jest
  do wpłacenia  kaucji na pokrycie ewentualnych zniszczeń lub uszkodzeń w mieniu Posiadłości „Basen Przesieka”, w tym wyrządzonych przez zwierzęta Gości, oraz na pokrycie ewentualnych kar określonych w niniejszym Regulaminie, pokrycie kosztów sprzątania podstawowego oraz pokrycie kosztów ewentualnego dodatkowego sprzątania, o którym mowa poniżej w Regulaminie. 

Kaucja wynosi 1500 złotych brutto bez względu na ilość dni pobytu. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” zastrzega możliwość zmniejszenia wysokości kaucji w zależności od ilości dni pobytu lub ilości Gości w trakcie jednej rezerwacji, o czym Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” poinformuje Gościa w trakcie dokonywania rezerwacji.  

 1. Kaucja zostanie zwrócona Gościowi w termin 7 dni od jego wyjazdu wówczas, gdy nie zostaną stwierdzone zniszczenia lub uszkodzenia w mieniu, nie zostanie stwierdzone zdarzenie powodujące obowiązek zapłaty kary lub pokrycia kosztów dodatkowego sprzątania. Z kaucji wpłaconej przez Gościa zostanie także potrącony koszt sprzątania podstawowego, o czym mowa poniżej w Regulaminie.  Kaucję należy wpłacić na numer rachunku bankowego Aneta Myśliwiec nr konta 50 1020 5558 1111 1289 9790 0086. 
 2. Gość jest zobowiązany zapłacić kaucję najpóźniej na 48 godzin przed przyjazdem do Posiadłości „Basen Przesieka” pod rygorem anulowania rezerwacji. W przypadku powstania zniszczeń lub uszkodzeń, których koszty usunięcia przekroczą kwotę kaucji, powstania obowiązku zapłaty kary określonej w niniejszym Regulaminie lub obowiązku zapłaty kosztów dodatkowego sprzątania w wysokości przekraczającej kwotę kaucji, Gość będzie zobowiązany dokonać dopłaty brakującej części odszkodowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty od Właściciela.
 3. Gość oprócz należności z tytułu rezerwacji pobytu jest zobowiązany ponieść dodatkowo koszt usługi podstawowego sprzątania obiektu w wysokości 180,00 zł brutto. Należność z tytułu usługi sprzątania podstawowego będzie potrącana przez Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” z kwoty kaucji wpłaconej przez Gościa. Gość wyraża zgodę na dokonanie przez Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” potrącenia opłat za usługę sprzątania podstawowego z wpłaconej przez Gościa kaucji. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” zastrzega możliwość zmniejszenia wysokości należności za usługę sprzątania, o czym poinformuje Gościa przed dokonaniem potrącenia. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” zastrzega możliwość odstąpienia od obciążenia Gościa należnością za usługę sprzątania w szczególnych sytuacjach takich jak rezerwacja „last minute” lub oferta specjalna. Należność za usługę podstawowego sprzątania, o której mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, nie obejmuje kosztów dodatkowego sprzątania związanego z zabrudzeniami wykraczającymi poza stopień normalnego użytkowania obiektu. W razie wystąpienia zabrudzeń wykraczających poza stopień normalnego użytkowania obiektu, Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” poinformuje Gościa w formie wiadomości e-mail o poniesionych kosztach dodatkowego sprzątania i dokona potrącenia kosztów sprzątania podstawowego oraz dodatkowego z wpłaconej przez Gościa kaucji, na co Gość wyrażą zgodę. 
 4. W przypadku odwołania rezerwacji pobytu w Posiadłości „Basen Przesieka”
  bez względu na powód lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Posiadłości „Basen Przesieka” bez względu na powód, wpłacona przez Gościa kwota tytułem zapłaty połowy lub całości wartości rezerwowanego pobytu nie podlega zwrotowi ani w części ani w całości.
 5. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu, w tym w szczególności późniejszy przyjazd, wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu, bez względu na powód, nie upoważnia Gościa do obniżenia wartości pobytu. W takiej sytuacji wpłacona przez Gościa kwota tytułem wartości rezerwowanego pobytu nie podlega zwrotowi ani
  w części ani w całości.
 6. Płatność za pobyt w Posiadłości „Basen Przesieka” jest rozliczona rachunkiem zwykłym (paragon) lub fakturą VAT, który jest wysyłany przez Właściciela „Basen Przesieka” na wskazany przez Gościa adres korespondencyjny lub przekazywany na miejscu w dniu przyjazdu. Gość jest zobowiązany poinformować Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” o wybranej formie rozliczenia przed dokonaniem płatności i w razie złożenia wniosku o wystawienie faktury VAT Gość jest zobowiązany podać wszelkie dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. 

 

§ 4 USŁUGI

 1. Posiadłość „Basen Przesieka” świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią
  i standardem.
 2. Posiadłość „Basen Przesieka” ma obowiązek zapewnić Gościom:
 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu.
 1. Dodatkowo Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 • udzielanie informacji związanych z pobytem, podróżą, atrakcjami
  i okolicznymi restauracjami,
 • dostęp do sieci Wi-Fi.
 1. Posiadłość „Basen Przesieka” posiada 10 miejsc noclegowych w łóżkach jedno i dwuosobowych. W Posiadłości „Basen Przesieka” znajduje się 6 łóżek: dwa łóżka o szerokości 120 cm, jedno łóżko o szerokości 160 cm, jedno łóżko o szerokości 150 cm i jedno łóżko piętrowe o szerokościach 140cm i 90cm. Dokonanie rezerwacji oznacza prawo do przyjazdu do Posiadłości „Basen Przesieka” maksymalnie 10 osób, w tym dzieci i dorosłych. Gość jest zobowiązany poinformować Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” o przyjeździe większej ilości niż 10 osób. W razie przyjazd do Posiadłości „Basen Przesieka” większej ilości Gości niż 10 osób, Właściciel ma prawo do zastosowanie wyższych cen niż podane w cenniku lub zwiększonej opłaty za koszt podstawowego sprzątania obiektu. W razie przyjazdu do Posiadłości „Basen Przesieka” większej ilości niż 10 osób bez uprzedniego uzgodnienia z Właścicielem Posiadłości „Basen Przesieka”, Właściciel jest uprawniony do odmowy świadczenia dalszych usług na rzecz Gości lub zatrzymania całej kwoty wpłaconej przez Gościa kaucji tytułem wyższych kosztów świadczenia usługi. 
 2. Posiadłość „Basen Przesieka” nie jest przeznaczona do organizacji imprez okolicznościowych w szczególności urodzin, wieczorów kawalerskich, wieczorów panieńskich i innych. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” zastrzega odmowę przyjęcia Gości, którzy będą chcieli zorganizować tego typu imprezę okolicznościową. W razie powzięcia przez Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” wiadomości, że Goście przebywający na terenie Posiadłości zorganizowali tego typu imprezę okolicznościową bez uprzedniego uzyskania zgody Właściciela, Goście będą zobowiązani do zapłaty kary w wysokości 100% wartości rezerwowanego pobytu, jednakże nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
 3. Do dyspozycji Gości Posiadłości „Basen Przesieka” pozostaje stary, poniemiecki
  i historyczny basen, który ma charakter stawu/jeziora, jest zbiornikiem wodnym naturalnym z naturalnym dnem. Dno basenu nie jest w żadnym zakresie pokryte płytkami lub innym rodzajem sztucznego podłoża, czy też w jakikolwiek inny sposób utwardzone. Basen oraz woda przez niego przepływająca z uwagi na swój naturalny charakter zawiera elementy naturalnej flory i fauny. Woda w basenie nie jest w żadnym zakresie czyszczona, filtrowana lub uzdatniana. Temperatura wody w basenie jest naturalna i nie jest w żadnym zakresie regulowana. Poziom wody w basenie nie jest stały. Poziom wody w basenie jest uzależniony w szczególności od warunków atmosferycznych oraz stanu wody
  w górskich potokach. Basen, w szczególności z uwagi na warunki atmosferyczne, w tym w szczególności okresy ze zmniejszoną ilością opadów atmosferycznych lub ich brakiem oraz stan wód w potokach górskich, może być pozbawiony wody w całości. Właściciele Posiadłości „Basen Przesieka” nie ponoszą odpowiedzialności za wysokość lub brak wody w basenie w trakcie całego lub części pobytu Gości w Posiadłości „Basen Przesieka”. .
 4. Właściciele Posiadłości „Basen Przesieka” informują Gości, iż w okresie
  od października do marca z basenu spuszczona jest cała woda, gdyż w tym okresie trwają prace konserwacyjne basenu. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” zastrzega możliwość późniejszego napełnienia basenu wodą lub wcześniejszego opróżnienia basenu z wody w razie konieczności przeprowadzanie prac konserwacyjnych lub w związku z warunkami atmosferycznymi, w szczególności takimi jak niski poziom opadów atmosferycznych. 
 5. Goście z uwagi na zmianę poziomu wody w basenie lub brak wody w basenie nie mają prawa domagać się obniżenia wartości rezerwowanego pobytu lub zwrotu wartości rezerwowanego pobytu. W przypadku rezygnacji Gościa z całości lub części pobytu w Posiadłości „Basen Przesieka” z powodu zmiany poziomu wody w basenie lub braku wody w basenie Gość nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu całości lub części należności za zarezerwowany pobyt. Goście zrzekają się względem Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” wszelkich roszczeń związanych z obniżeniem poziomu wody lub brakiem wody w basenie. 
 6. Wszelkie kąpiele w basenie Gości, osób towarzyszących oraz zwierząt domowych odbywają się na wyłączną odpowiedzialność Gości. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia ciała lub inne szkody spowodowane przez wodę znajdującą się w basenie, w tym w szczególności jej  zanieczyszczenie. 
 7. W okresie grzewczym temperatura obiektu jest zmienna i Posiadłość „Basen Przesieka” należy dogrzewać kominkiem oraz ogrzewaniem elektrycznym celem utrzymania stałej temperatury obiektu. Właściciel Posiadłości „Basenu Przesieka” nie zapewnia nagrzania pomieszczeń w Posiadłości „Basen Przesieka” do jakiejkolwiek temperatury w chwili przyjazdu Gości.
 8. Właściciele Posiadłości „Basen Przesieka” nie zapewniają wyżywienia w trakcie pobytu Gościom.

 

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Posiadłości „Basen Przesieka” dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie prawni, a także za wszelkie następstwa tych czynów i zaistniałe sytuacje na terenie Posiadłości „Basen Przesieka”.
 2. Dzieci powinny znajdować się na terenie Posiadłości „Basen Przesieka” oraz na terenie całego obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych, w tym
  w szczególności w pobliżu zbiornika wodnego. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci pozostające pod ich opieką oraz pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Dzieci nie mogą bez obecności opiekunów prawnych wchodzić i schodzić samodzielnie na schody jachtowe na terenie Posiadłości „Basen Przesieka” oraz bawić się na nich. 
 4. Każdy gość Posiadłości „Basen Przesieka” odpowiada za swoje bezpieczeństwo na obszarze zbiornika wodnego. Zabronione jest wchodzenie do wody osób nietrzeźwych lub niepotrafiących pływać oraz osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających. Dzieci nie mogą bez obecności opiekunów prawnych samodzielnie wchodzić do zbiornika wodnego i w nim przebywać. 
 5. Gość Posiadłości „Basen Przesieka” ponosi pełną odpowiedzialność materialną
  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Posiadłości „Basen Przesieka”, powstałe z jego winy, z winy osób za które Gość ponosi odpowiedzialność lub z winy odwiedzających go osób. W razie powstania jakiejkolwiek szkody Gość jest zobowiązany zgłosić informację o szkodzie, jej zakresie oraz w razie takiej konieczności także o okolicznościach jej powstania osobie odbierającej od Gościa Posiadłość „Basen Przesieka” po skończonym pobycie, a w razie braku takiej osoby powiadomić pisemnie lub poprzez korespondencję e-mail Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka”.  Gość jest zobowiązany udzielić wszelkich informacji o szkodzie w toku postępowania likwidacji szkody prowadzonego przez zakład ubezpieczyciela na wniosek Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka”. 
 6. Gość nie może przekazywać ani udostępniać Posiadłości „Basen Przesieka” osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt. 
 7. Osoby niebędące Gośćmi Posiadłości „Basen Przesieka” mogą gościnnie przebywać
  w Posiadłości od godziny 7:00 do godziny 22:00 wyłącznie podczas jednoczesnej obecności Gości.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzęta domowe przebywające z Gośćmi na terenie Posiadłości „Basen Przesieka”. Puszczanie zwierząt luzem na terenie Posiadłości „Basen Przesieka” odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Gościa. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” informuje, iż ogrodzenie wokół Posiadłości „Basen Przesieka” jest ogrodzeniem w typie tak zwanej leśnej siatki i nie stanowi wystarczającej bariery dla zwierząt domowych. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” informuje, iż w ogrodzeniu wokół Posiadłości „Basen Przesieka” mogą znajdować się ubytki, za które w razie przedostania się zwierząt poza ogrodzenie Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” nie będzie odpowiadać. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta Gości w razie przedostania się zwierzęcia poza teren Posiadłości „Basen Przesieka”, w tym także ewentualną odpowiedzialność karną lub wykroczeniową. 
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność karną, wykroczeniową lub cywilną związaną z hałasowaniem zwierząt, w tym w szczególności w porze ciszy nocnej. 
 10. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela Posiadłości „Basen Przesieka”, naprawienia wszelkich szkód oraz do niezwłocznego opuszczenia Posiadłości „Basen Przesieka”.
 11. Każdorazowo Gość opuszczający Posiadłość „Basen Przesieka” zobowiązany jest do zgaszenia światła na terenie Posiadłości „Basen Przesieka”, zakręcania kranów, zamykania drzwi na klucz, gaszenia oświetlenia na zewnątrz domu na noc, zamykania okien i włączania alarmu po opuszczeniu domu, pod warunkiem, że zwierzęta domowe  nie zostają w domu pod nieobecność właścicieli.
 12. Każdorazowo Gość opuszczający Posiadłość „Basen Przesieka” jest obowiązany do wygaszenia kominka, ogniska lub grilla oraz nagrzewnic/grzejników.
 13. Na terenie Posiadłości „Basen Przesieka” zainstalowany jest system alarmowy. Do dyspozycji Gości oddawany jest pilot obsługujący system alarmowy. Włączenie alarmu jest dozwolone pod warunkiem, że wewnątrz budynku nie będą znajdować się osoby lub zwierzęta.
 14. Goście mają obowiązek segregacji wszystkich wytworzonych śmieci. W tym celu na terenie Posiadłości „Basen Przesieka” są udostępnione odpowiednie pojemniki do segregacji. 
 15. Zakazane jest wrzucanie do basenu śmieci, kamieni lub wszelkich innych rzeczy, w tym także rzeczy o charakterze organicznym takich jak liście, owoce, kasztany, żołędzie, gałęzie i inne. 
 16. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem zdarzeń powstałych w związku z naruszeniem przez Gości niniejszego Regulaminu a także powstałych na skutek niedbalstwa lub lekkomyślności Gości. Goście ponoszą także pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody doznane przez małoletnie dzieci na skutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu w tym także powstałych na skutek niedbalstwa lub lekkomyślności. 

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIADŁOŚCI „BASEN PRZESIEKA”

 1. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” o każdej utracie lub uszkodzeniu rzeczy wniesionych przez Gości na teren Posiadłości „Basen Przesieka” niezwłocznie po ich stwierdzeniu, pod rygorem utraty roszczeń.
 3. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Porządkowego, a także niedbalstwem lub lekkomyślnością Gości.
 4. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Posiadłości „Basen Przesieka” czy poza terenem Posiadłości „Basen Przesieka”.
 5. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta należące do Gościa Posiadłości, a w szczególności za ich ucieczkę z terenu Posiadłości, uszkodzenie ciała zwierzęcia lub uszczerbki na ich zdrowiu powstałe w trakcie pobytu w Posiadłości, w tym także wszelkie skutki styczności zwierząt Gości z innymi zwierzętami, zarówno zwierzętami dzikimi jak i innymi zwierzętami domowymi lub hodowlanymi Goście Posiadłości „Basen Przesieka” ponoszą wszelką odpowiedzialność za swoje zwierzęta oraz za szkody wyrządzone przez ich zwierzęta.
 6. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” informuje, iż otaczające posesję ogrodzenie na pewnym odcinku wskutek nierówności terenu jest nieszczelne.

 

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Posiadłości „Basen Przesieka” przez  Gościa, będą na prośbę odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, właściciele Posiadłości „Basen Przesieka” przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka”. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 8 CISZA NOCNA

 1. W Posiadłości „Basen Przesieka” obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

 

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” akceptuje obecność zwierząt domowych. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie Posiadłości „Basen Przesieka” bez dodatkowych opłat. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Posiadłości „Basen Przesieka”. W razie pozostawienia nieczystości po zwierzętach Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” będzie uprawniony do pokrycia szkód lub kosztów dodatkowego sprzątania z kaucji.
 2. Gość jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zapewnić zwierzętom wszelkie koce, nakrycia, w tym nakrycia na meble znajdującej się w Posiadłości „Basen Przesieka” oraz ręczniki, w tym ręczniki do wycierania zwierząt. Zabronione jest używanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się w Posiadłości „Basen Przesieka” do wycierania zwierząt lub w charakterze pościeli lub posłań dla zwierząt. 
 3. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” informuje, że w Posiadłości znajduje się strefa NO PETS oznaczona naklejkami na drzwiach, do której zabronione jest wprowadzanie i przebywanie zwierząt. W przypadku stwierdzenia przebywania zwierząt w obszarze NO PETS Goście będą zobowiązani do zwrotu kosztów dodatkowego sprzątania oraz zapłaty kary w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).
 4. Zabronione jest spanie zwierząt w łóżkach na terenie całego obiektu oraz leżenie zwierząt na kanapach. W przypadku gdy zwierzę wchodzi na łóżko lub kanapę Gość zobowiązany jest do zabrania własnych narzut ochronnych z domu i nakrycia łóżek oraz kanap w Posiadłości. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” przebywania zwierząt w łózkach lub na kanapach, Gocie będą zobowiązani do zwrotu kosztów dodatkowego sprzątania oraz kary w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).
 5. Na terenie Posiadłości „Basen Przesieka” z uwagi na położenie mogą znajdować się zwierzęta leśne lub dzikie, w tym w szczególności dziki. Gość akceptując treść niniejszego Regulaminu oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości powyższą okoliczność i z tego tytułu zrzeka się względem Właściciela Posiadłości „Basen Przesieka” wszelkich roszczeń. 
 6. W Posiadłości „Basen Przesieka” i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania wszelkich środków odurzających.
 7. W pomieszczeniach Posiadłości „Basen Przesieka” nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych oraz świeczek i innych form bezpośredniego ognia.
 8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Posiadłości „Basen Przesieka”, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują mieszkańców mieszkających w pobliżu Posiadłości „Basen Przesieka”.
 9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pomieszczeniach Posiadłości „Basen Przesieka” i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli
  i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. Przed wyjazdem z Posiadłości „Basen Przesieka” Goście zobowiązani są do przestawienia mebli i wyposażenia do stanu poprzedniego zastanego w momencie przyjazdu.
 10. Właściciel Posiadłości „Basen Przesieka” ma prawo udostępnić publicznie zdjęcia zawierające wizerunek Gościa, osób towarzyszących oraz zwierząt domowych otrzymane od Gościa po uprzednim uzyskaniu zgody na ich udostępnienie w formie pisemnej lub mailowej.